Αναγνώριση ΑΣΕΠ & OFQUAL

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 42069/4.2.2009 της συνεδρίασης της 30/18-12-2008, η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ αποφάσισε ότι “οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας” (δείτε το έγγραφο εδώ).

Σε συνέχεια του update του ΤΙΕ (2017), η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ στην συνεδρίαση της 3/22-03-2017 αποφάσισε ότι η εκδιδόμενη και από τον Βρετανικό φορέα Gatehouse Awards πιστοποίηση Test of Interactive English (ΤΙΕ) υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ 146/2007 και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει η σχετική ενημέρωση/συμπλήρωση του Παραρτήματος Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ (δείτε το έγγραφο εδώ).

Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής, το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ ενημερώθηκε και περιλαμβάνει πλέον τα πιστοποιητικά Test of Interactive English (ΤΙΕ) που εκδόθηκαν από τον Ιρλανδικό φορέα ACELS και αυτά που εκδίδονται από τον Βρετανικό φορέα Gatehouse Awards (δείτε το έγγραφο εδώ).

Διεθνής αναγνώριση με τη σφραγίδα του OFQUAL

Το TIE απονέμεται από το Gatehouse Awards, έναν από τους κορυφαίους Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών. Το Gatehouse Awards είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL, τον μεγαλύτερο Βρετανικό οργανισμό διαπίστευσης των φορέων απονομής πιστοποιητικών και των ίδιων των πιστοποιητικών που εκδίδουν (δείτε την αναγνώριση του κάθε επιπέδου εδώ: B1, B2, C1, C2).

Επίπεδα πιστοποίησης (CEFR)

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων ΤΙΕ αξιολογούνται και κατατάσσονται σε επίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με μία σειρά κριτηρίων, αναλόγως με την επίδοση τους στις εξετάσεις. Τα επίπεδα αυτά στα οποία κατατάσσονται οι υποψήφιοι είναι η κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας (A1-C2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages). Αναλυτικά:

Ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου C2:

 • Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία ουσιαστικά όλα όσα ακούει ή διαβάζει.
 • Μπορεί να συνοψίσει πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, αναδομώντας επιχειρήματα και απόψεις με απόλυτη συνοχή.
 • Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη ευφράδεια και ακρίβεια λόγου διαφοροποιώντας το νόημα σε πιο περίπλοκες καταστάσεις.

Ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου C1:

 • Μπορεί να κατανοήσει σε ευρεία κλίμακα απαιτητικά και μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα και να κατανοήσει την σημασία που υπονοείται.
 • Μπορεί να εκφραστεί με ευφράδεια λόγου και αυθορμητισμό χωρίς  εμφανή δυσκολία αναζήτησης εκφράσεων.
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Μπορεί να παράγει κατανοητό, σωστά δομημένο και αναλυτικό κείμενο σε δύσκολα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση των οργανωτικών ικανοτήτων του / της.

Ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου Β2:

 • Μπορεί να κατανοήσει το βασικό νόημα περίπλοκων κειμένων σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών συζητήσεων στον τομέα εξειδίκευσης του / της.
 • Μπορεί να επικοινωνήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο ευφράδειας και αυθορμητισμού που κάνει εφικτή την ομαλή επικοινωνία με άτομα που χρησιμοποιούν την γλώσσα ως μητρική, χωρίς δυσκολία και από τις δύο πλευρές.
 • Μπορεί να παράγει κατανοητό, αναλυτικό κείμενο σε ευρεία κλίμακα θεμάτων και να εξηγεί την προσωπική του / της άποψη σε ένα συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών επιλογών.

Ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου Β1:

 • Μπορεί να κατανοήσει τα βασικά σημεία της αποκτώμενης γνώσης σε οικεία θέματα, τα οποία συναντώνται συχνά στην εργασία, στο σχολείο, στις διάφορες δραστηριότητες, κτλ. Μπορεί επίσης να ανταποκριθεί τις περισσότερες περιπτώσεις που είναι πιθανόν να ανακύψουν, όταν ταξιδέψει σε περιοχές όπου ομιλείται η γλώσσα.
 • Μπορεί να παράγει απλό κείμενο που συνδέεται με θέματα τα οποία είναι οικεία ή έχουν προσωπικό ενδιαφέρον.
 • Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και με συντομία να αιτιολογεί και να εξηγεί τις προσωπικές του / της απόψεις και σχέδια.

Ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου Α2:

 • Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που συνδέονται με τομείς του άμεσου ενδιαφέροντος (π.χ πολύ βασικές, προσωπικές πληροφορίες, αγορές αντικειμένων, περιγραφή του τόπου διαμονής και εργασίας).
 • Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές και καθημερινές εργασίες που απαιτούν απλή και ευθεία ανταλλαγή πληροφοριών σε οικεία και καθημερινά θέματα.
 • Μπορεί να περιγράψει με απλούς όρους το οικογενειακό υπόβαθρο, το άμεσο περιβάλλον του/της και θέματα σε τομείς άμεσης ανάγκης.

Ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ Α1:

 • Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει οικείες καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις που στοχεύουν στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών.
 • Μπορεί να συστηθεί, να ρωτήσει και να απαντήσει προσωπικές ερωτήσεις όπως το που ζει, τους ανθρώπους που γνωρίζει και τα πράγματα που έχει.
 • Μπορεί να επικοινωνεί με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο πρόσωπο μιλά αργά, καθαρά και είναι διατεθειμένο να βοηθήσει.