Αποτελέσματα – Πιστοποιητικά

ΤΙΕ – Αποτελέσματα & Πιστοποιητικά

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων/καθηγητών ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους από το εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους, στους οποίους κοινοποιούνται τα αποτελέσματα μέσω του Gnosis Portal.
 • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail (αποστέλλεται στο email που δηλώθηκε στην αίτηση συμμετοχής), μέσω του οποίου ενημερώνονται να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο της Gnosis Assessment ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους τηλεφωνικά.

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ξεκινά αυτόματα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από εκπαιδευτήρια/καθηγητές/υποψήφιους.
*Για τους υποψήφιους που έχουν δικαίωμα χρήσης Resit ή Second Chance, το πιστοποιητικό τους δεν εκδίδεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Εάν δικαιούστε Resit ή Second Chance και επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού χωρίς την χρήση Resit ή Second Chance, τότε:

 • οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων/καθηγητών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους για την υλοποίηση της διαδικασίας.
 • οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο vivi@tieexams.gr με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία εξέτασης, Πόλη εξέτασης).

*Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται 10 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
*Για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατόπιν απόρριψης της χρήσης Resit ή Second Chance, ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να υπερβεί το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών. Ο χρόνος έκδοσης και αποστολής αυτών των πιστοποιητικών ξεκινά από την ημερομηνία απόρριψης της χρήσης Resit ή Second Chance.

Α) Αναβαθμολόγηση (Appeal against assessment decision)
Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν αποτέλεσμα και επιθυμούν αναβαθμολόγηση του αποτελέσματός τους, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για α) Αναβαθμολόγηση Stage 1 και β) Αναβαθμολόγηση Stage 2.
Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 40 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email, συνοδευόμενο από έκθεση αιτιολόγησης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δικαιώνει τον υποψήφιο, το κόστος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται.
*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτούς για αίτημα αναβαθμολόγησης (σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από φόρμα εξουσιοδότησης τρίτου). Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους, χωρίς φόρμα εξουσιοδότησης.

Α1) Αναβαθμολόγηση – Stage 1: Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα Αναβαθμολόγησης Stage 1 (Appeal against assessment decision – Stage 1) εντός 30 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασής του. Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να συμπληρώσει τη φόρμα Αναβαθμολόγησης,
 • να καταβάλει το ποσό των 40€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που επιθυμεί αναβαθμολόγηση (40€ για την προφορική ή γραπτή εξέταση / 80€ και για τα δύο μέρη) σε έναν από τους διαθέσιμους λογαριασμούς της Gnosis Assessment,
 • να στείλει τη φόρμα με email στο compliance@gatehouseawards.org.

Α2) Αναβαθμολόγηση – Stage 2: Εάν ένας υποψήφιος λάβει το αποτέλεσμα της Αναβαθμολόγησης Stage 1 και δεν μείνει ικανοποιημένος από την απόφαση, τότε έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει (εντός 30 ημερών από την έκδοση της Αναβαθμολόγησης Stage 1) σε αίτημα Αναβαθμολόγησης Stage 2 (Appeal against assessment decision – Stage 2), όπου η απόδοσή του επαναξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή (independent reviewer). Στην περίπτωση αυτή o υποψήφιος θα πρέπει:

 • να συμπληρώσει τη φόρμα Αναβαθμολόγησης,
 • να καταβάλει το ποσό των £350 (λίρες Αγγλίας) μέσω Paypal στο accounts@gatehouseawards.org (αναγράφοντας τον κωδικό υποψηφίου του),
 • να στείλει τη φόρμα και το καταθετήριο με email στο vivi@tieexams.gr.

Β) Έφεση (Appeal due to malpractice ή DNF)
Οι υποψήφιοι που δεν λαμβάνουν αποτέλεσμα λόγω malpractice ή DNF, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για α) Έφεση Stage 1 και β) Έφεση Stage 2.
Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 40 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email, συνοδευόμενο από έκθεση αιτιολόγησης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δικαιώνει τον υποψήφιο, το κόστος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται.
*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτούς για αίτημα έφεσης (σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από φόρμα εξουσιοδότησης τρίτου). Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους, χωρίς φόρμα εξουσιοδότησης.

Β1) Έφεση – Stage 1: Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα Έφεσης Stage 1 (Appeal due to malpractice/DNF – Stage 1) εντός 30 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασής του. Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να συμπληρώσει τη φόρμα Έφεσης,
 • να καταβάλει το ποσό των £100 (λίρες Αγγλίας) μέσω Paypal στο accounts@gatehouseawards.org (αναγράφοντας τον κωδικό υποψηφίου του),
 • να στείλει τη φόρμα με email στο compliance@gatehouseawards.org.

Β2) Έφεση – Stage 2: Εάν ένας υποψήφιος λάβει το αποτέλεσμα της Έφεσης Stage 1 και δεν μείνει ικανοποιημένος από την απόφαση, τότε μπορεί να προχωρήσει (εντός 30 ημερών από την έκδοση της Έφεσης Stage 1) σε αίτημα Έφεσης Stage 2 όπου η απόδοσή του επαναξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή (independent reviewer). Στην περίπτωση αυτή o υποψήφιος θα πρέπει:

 • να συμπληρώσει τη φόρμα Έφεσης,
 • να καταβάλει το ποσό των £350 (λίρες Αγγλίας) μέσω Paypal στο accounts@gatehouseawards.org (αναγράφοντας τον κωδικό υποψηφίου του),
 • να στείλει τη φόρμα με email στο compliance@gatehouseawards.org.

Για αίτηση επανέκδοσης πιστοποιητικού, οι υποψήφιοι/εκπαιδευτήρια θα πρέπει να προβούν αρχικά σε κατάθεση 30€ και στη συνέχεια να αποστείλουν μέσω email στο vivi@tieexams.gr τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εξέτασης, πόλη εξέτασης) καθώς και το παραστατικό της κατάθεσης. Η διάρκεια έκδοσης και αποστολής του νέου πιστοποιητικού διαρκεί περίπου 10 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης.
*Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν σε εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.
*Δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικού έχουν οι υποψήφιοι με πιστοποιητικά TIE (Gatehouse Awards). Για πιστοποιητικά ΤΙΕ που εκδόθηκαν από το ACELS δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα επανέκδοσης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης του αποτελέσματος τους (ηλεκτρονική αποστολή) πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού τους.

 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων/καθηγητών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους για την υλοποίηση της διαδικασίας.
 • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο vivi@tieexams.gr με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία εξέτασης, Πόλης εξέτασης).

*Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης αποτελέσματος, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Εάν επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης γνησιότητας (συμπεριλαμβάνεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) του πιστοποιητικού σας, τότε θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email τα παρακάτω:

 • Φωτοτυπία του πιστοποιητικού σας
 • Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία καλής ποιότητας. Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με email στο: vivi@tieexams.gr, όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αποστολής (παραλήπτης, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, τηλέφωνο) και ο επιθυμητός αριθμός βεβαιώσεων και φωτοαντιγράφων. Τα έγγραφα σας αποστέλλονται με courier (ACS) και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη.

*Βεβαιώσεις γνησιότητας εκδίδονται μόνο κατόπιν παραλαβής του πιστοποιητικού από τον υποψήφιο.

Η Gnosis Assessment Hellas δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις πιστοποιητικών. Για επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών προς κάθε νόμιμη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο υπουργείο εξωτερικών ή σε δικηγορικό γραφείο.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις TIE;
Στις εξετάσεις ΤΙΕ δεν υπάρχει ποσοστιαία βαθμολογία και αντίστοιχα “pass mark”. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σύμφωνα με τους περιγραφητές του CEFR και τους απονέμεται βαθμός (και αντίστοιχη πιστοποίηση) ανάλογος της επίδοσής τους.

Πως υπολογίζεται η τελική βαθμολογία σε κάθε μέρος της εξέτασης;
Η τελική βαθμολογία του κάθε μέρους της εξέτασης (Προφορική/Γραπτή Εξέταση) προκύπτει από το μέσο όρο 6 διαφορετικών βαθμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στα 6 κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το TIE.

Ποιος είναι ο ρόλος του ‘+’ στη βαθμολογία;
Οι ‘+’ βαθμοί (π.χ. B2+, C1+) αποτελούν τα ενδιάμεσα επίπεδα μεταξύ των βασικών επιπέδων γλωσσομάθειας. Ως προς το αποτέλεσμα, οι ‘+’ βαθμοί βοηθούν τον υποψήφιο να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς η διαφορά μισού επιπέδου (‘+’) μεταξύ των βαθμολογιών στρογγυλοποιείται αυτόματα υπέρ του υποψηφίου.

Παράδειγμα Προφορικού Βαθμού

 • Aural reception: C1
 • Interaction: C1
 • Communicative Effectiveness: B2+
 • Grammatical Accuracy: B2+
 • Lexical range: B2+
 • Phonological Control: C1
 • Συνολικός Προφορικός Βαθμός: C1

Πως υπολογίζεται το τελικό επίπεδο πιστοποίησης που απονέμεται;
Το τελικό επίπεδο πιστοποίησης που απονέμεται στον υποψήφιο προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμολογιών της Προφορικής και Γραπτής Εξέτασης. Ακολουθούν 4 παραδείγματα τελικής πιστοποίησης:

Παράδειγμα 1: Ίδιο επίπεδο βαθμολογιών Προφορικής και Γραπτής Εξέτασης.

 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: C2
 • Επίπεδο Πιστοποίησης: C2

Παράδειγμα 2: Διαφορά μισού επιπέδου (+) μεταξύ των βαθμολογιών της Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης στρογγυλοποιείται προς το υψηλότερο επίπεδο.

 • Προφορικά: C1+
 • Γραπτά: C2
 • Επίπεδο Πιστοποίησης: C2

Παράδειγμα 3: Διαφορά μεγαλύτερη από ένα επίπεδο μεταξύ των βαθμολογιών της Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης στρογγυλοποιείται στο ενδιάμεσο επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος επέδειξε ικανότητες αυτού του επιπέδου σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης.

 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: Β2+ (ο υποψήφιος είναι στο Β2 επίπεδο αλλά επέδειξε ικανότητες / γνώσεις του αμέσως επόμενου επιπέδου, δηλ. του C1)
 • Επίπεδο Πιστοποίησης: C1

Παράδειγμα 4: Διαφορά μεγαλύτερη από ένα επίπεδο μεταξύ των βαθμολογιών της Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης οδηγεί σε πιστοποίηση του χαμηλότερου επιπέδου που πέτυχε ο υποψήφιος σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης εφόσον δεν κατάφερε να επιδείξει ικανότητες του ενδιάμεσου αμέσως υψηλότερου επιπέδου.

 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: Β2 (ο υποψήφιος είναι στο Β2 επίπεδο αλλά δεν επέδειξε ικανότητες / γνώσεις του αμέσως επόμενου επιπέδου, δηλ. του C1)
 • Επίπεδο Πιστοποίησης: Β2

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις τελικών επιπέδων πιστοποίησης σύμφωνα με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς βαθμολογιών στα δύο μέρη της εξέτασης.

Προφορικός συνολικός βαθμόςΓραπτός συνολικός βαθμόςΤελικό επίπεδο πιστοποίησης
B2B1+B2
B2B1B1
C1+B2B2
C1+B2+C1
C1B2B2
C1B2+C1
C2B2B2
C2B2+C1
C2C1C1
C2C1+C2
C2+C1+C2
C2+C1C1
 

Για τα επίπεδα Β2-C2

Fail: Ο υποψήφιος λαμβάνει Fail όταν κατατάσσεται κάτω από B1 σε ένα ή περισσότερα κριτήρια του γραπτού/προφορικού μέρους της εξέτασης, ανεξαρτήτως από τη βαθμολογία του στα υπόλοιπα κριτήρια.
*Παράδειγμα: αν ο υποψήφιος παρήγε κείμενο που δεν απαντάει στην ερώτηση του θέματος (“off topic”), θα λάβει FAIL στα κριτήρια του Visual Reception και Τask Αchievement, άρα ο τελικός βαθμός του θα είναι FAIL.

DNF (Did Not Fulfill Requirements)

 1. Προφορικό: Ο υποψήφιος δεν παρουσίασε Logbook με όλα τα απαραίτητα tasks (Investigation/Book/News Story).
 2. Προφορικό: Ο υποψήφιος παρουσίασε News Story το οποίο ήταν παλαιότερο από 6 μήνες.
 3. Γραπτό: Ο υποψήφιος δεν επιχείρησε να απαντήσει στο γραπτό θέμα, είτε στο WT1 (prepared) είτε στο WT2 (spontaneous) ή και στα δύο).
 4. Γραπτό: Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου περιείχε λιγότερες από 100 λέξεις.
 5. Γραπτό: Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου στο WT1 (prepared) δεν ήταν δική του (αυθεντική) και κάλυπτε μεγάλο μέρος της συνολικής γραπτής απάντησης (συνήθως στο μέρος της περίληψης).
 6. Γραπτό: Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου στο WT2 (spontaneous) δεν πληροί τις προδιαγραφές αυθεντικότητας και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θεωρείται μη έγκυρο. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος δικαιούται επανεξέταση στο γραπτό μέρος.

 

Για τα επίπεδα A1-B1

Fail: Ο υποψήφιος κατατάχθηκε κάτω από A1 σε ένα ή περισσότερα κριτήρια του γραπτού/προφορικού μέρους της εξέτασης, ανεξαρτήτως από τη βαθμολογία του στα υπόλοιπα κριτήρια.
*Παράδειγμα: αν ο υποψήφιος παρήγε κείμενο που δεν απαντάει στην ερώτηση του θέματος (“off topic”), θα λάβει FAIL στα κριτήρια του Visual Reception και Τask Αchievement, άρα ο τελικός βαθμός του θα είναι FAIL.

DNF (Did Not Fulfill Requirements)

 1. Προφορικό: Ο υποψήφιος δεν παρουσίασε Logbook με όλα τα απαραίτητα tasks (Investigation/Book).
 2. Γραπτό: Ο υποψήφιος δεν επιχείρησε να απαντήσει στο γραπτό θέμα, είτε στο WT1 (prepared) είτε στο WT2 (spontaneous) ή και στα δύο).
 3. Γραπτό: Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου στο WT2 (spontaneous) περιείχε λιγότερες από 40 λέξεις.

Για τα επίπεδα B2-C2: Ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου Β1. Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του αξιολογηθεί ως χαμηλότερο από Β1, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.
Για τα επίπεδα A1-B1: Ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου A1. Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του αξιολογηθεί ως χαμηλότερο από Α1, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.  

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια, υποδείξεις ή κάποιο παράπονο, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Παραπόνων.