Κανονισμός Εξετάσεων, Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων

1. Γενικό πλαίσιο

1.1. Οι παρόντες κανονισμοί περιγράφουν το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής εξετάσεων και παροχής συναφών υπηρεσιών της Gnosis Assessment Hellas Α.Ε. Αναθεωρούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο ώστε να προσαρμόζονται στα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές της διεξαγωγής εξετάσεων και να εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών.

1.2. Η Gnosis Assessment παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή ή φυσική αναπηρία. Ειδικότερα η Gnosis Assessment παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού του και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή και αναπηρία στις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, στις εγγραφές υποψηφίων στις εξετάσεις που διοργανώνει, στη διεξαγωγή εξετάσεων και στην παροχή υπηρεσιών.

1.3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις (υποψήφιοι, εξεταστές, επιτηρητές, συντονιστές εξεταστικών κέντρων, ιδιοκτήτες και προσωπικό εξεταστικών χώρων) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Gnosis Assessment.

1.4. Οι παρόντες κανονισμοί διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας www.tieexams.gr.

1.5. Η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανονισμών των εξετάσεων και των αποφάσεων του εξεταστικού φορέα της Gnosis Assessment. Στις περιπτώσεις ανήλικων υποψηφίων η συμμετοχή τους στις εξετάσεις συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση των γονέων/ κηδεμόνων τους.

2. Δικαιώματα της Gnosis Assessment

2.1. Η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα για ερευνητικούς σκοπούς ή/και για λόγους διασφάλισης της ποιότητας της εξεταστικής διαδικασίας να φωτογραφήσουν, μαγνητοσκοπήσουν ή ηχογραφήσουν μέρος ή όλη τη διαδικασία των προφορικών ή/και γραπτών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

2.2. Η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα διανομής ερωτηματολογίων στους υποψήφιους για ερευνητικούς σκοπούς ή/και για λόγους διασφάλισης της ποιότητας της εξεταστικής διαδικασίας. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

2.3. Η Gnosis Assessment διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης του υλικού της (εμπιστευτικού και μη).

2.4. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ή/και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υποψήφιων, η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στο χώρο, στην ημερομηνία ή/και ώρα των εξετάσεων οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά το συντομότερο δυνατό με κάθε πρόσφορο μέσο.

2.5. Η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης εξεταστικής σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας λόγω μη επαρκούς συμμετοχής υποψηφίων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Gnosis Assessment δύναται να παραπέμψει τους ήδη εγγεγραμμένους υποψήφιους στο πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο ή να μεταφέρει τη συμμετοχή τους για την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

2.6. Η Gnosis Assessment έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και αρμοδιότητα να καθορίσει την συχνότητα συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις.

2.7. Η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδώσει αποτελέσματα για υποψήφιους εκ μέρους των οποίων υποπτευθούν ή/και διαπιστώσουν ότι σημειώθηκαν παρατυπίες κατά τη συμμετοχή τους σε εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται επιστροφή εξετάστρων.

3. Προστασία ασφάλειας και απορρήτου διαδικασίας

3.1. Το εξεταστικό υλικό και άλλο υλικό συναφές προς τις εξετάσεις και η χρήση τους προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο υποκλοπή ή δημοσιοποίηση του εξεταστικού υλικού και άλλου υλικού συναφούς προς τις εξετάσεις χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του της Gnosis Assessment.

3.2. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά στην αίθουσα διεξαγωγής γραπτών και προφορικών εξετάσεων και στους χώρους αναμονής των υποψηφίων κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και μέσων αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών. Στους υποψήφιους συνιστάται να αφήνουν πίσω τέτοιου είδους εξοπλισμό και να μην τον προσκομίζουν σε εξεταστικά κέντρα. Η Gnosis Assessment δε φέρει ευθύνη για απώλεια ή βλάβη τέτοιου είδους εξοπλισμού σε εξεταστικά κέντρα. Χρήση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω συσκευών μέσα στην αίθουσα διεξαγωγής γραπτών και προφορικών εξετάσεων και στους χώρους αναμονής των υποψηφίων θα εκλαμβάνεται ως εν δυνάμει απειλή προς την αμεροληψία και εμπιστευτικότητα των εξετάσεων και εσκεμμένη απόπειρα διακύβευσης της ασφάλειας και ακεραιότητας των εξετάσεων.

3.3. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και χρήση μέσα στην αίθουσα εξετάσεων σημειώσεων, βιβλίων, λεξικών ή άλλων βοηθημάτων σχετικών ή μη με την εξεταστική διαδικασία.

3.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου υποκλοπής απαντήσεων μεταξύ υποψηφίων. Τα γραπτά υποψηφίων οι οποίοι δίνουν ή λαμβάνουν απαντήσεις ή χρησιμοποιούν σημειώσεις ή άλλα βοηθήματα ακυρώνονται. Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνία και ανταλλαγή εξεταστικού υλικού ή άλλων αντικειμένων μεταξύ υποψηφίων και άλλων προσώπων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

3.5. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε σκοπό μαγνητοσκόπηση ή ηχογράφηση, μεταφορά ή μετάδοση μέρους ή όλης της εξεταστικής διαδικασίας και μέρους ή όλου του εξεταστικού υλικού.

3.6. Η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να περιφρουρήσει την ασφάλεια των εξετάσεων και την τήρηση των κανονισμών. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να εγείρει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αξιώσεις αποζημιώσεων και χρηματικής ικανοποίησης για τυχόν ζημία ή ηθική βλάβη αντίστοιχα που υπέστη από την μη τήρηση των κανονισμών. Η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του υποψήφιου στις αρμόδιες ελεγκτικές, δικαστικές ή άλλες αρχές εφόσον από ενέργειες ή παραλείψεις του υποψήφιου θίγεται ή απειλείται το δημόσιο συμφέρον.

4. Εγγραφή και προγράμματα συμμετοχής στις εξετάσεις

4.1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει η Gnosis Assessment πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

4.2. Η επιλογή τύπου, επιπέδου, και ημερομηνίας εξέτασης είναι αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να τηρούν όλα τα χρονοδιαγράμματα για την έγκαιρη εγγραφή, λήψη αποτελεσμάτων, παραλαβή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Η Gnosis Assessment δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας προθεσμίας υποβολής εγγράφων. Η Gnosis Assessment δε φέρει ευθύνη για θέματα που αφορούν στην αναγνώριση των πιστοποιητικών.

4.3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται εκπαίδευση ή προετοιμασία σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ή η κατοχή πιστοποιητικού χαμηλότερου επιπέδου. Η Gnosis Assessment δεν προτείνει ή συστήνει κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πάροχο εκπαίδευσης, διαδικασία ή υλικό που διατείνονται ότι αποσκοπούν στην προετοιμασία των εξετάσεων που διεξάγει η Gnosis Assessment εκτός και εάν αυτό γραπτώς και ρητώς αναφέρεται.

4.4. Αποτελεί ευθύνη του υποψήφιου να ενημερωθεί για τη δομή, διάρκεια, περιεχόμενο, απεικόνιση αποτελεσμάτων, διαδικασία αναβαθμολόγησης και επίπεδο των εξετάσεων στις οποίες επιθυμεί να συμμετέχει.

4.5. Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει η Gnosis Assessment, οι υποψήφιοι δεσμεύονται για την ορθότητα των υποβληθέντων προσωπικών τους στοιχείων. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο αναγραφής των στοιχείων τους στην αίτηση συμμετοχής καθώς και για την διόρθωσή τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σε περίπτωση λάθους.

4.6. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει η Gnosis Assessment, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν διαβάσει και συμμορφωθεί με τους παρόντες κανονισμούς πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

4.7. Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των προφορικών και γραπτών εξετάσεων καθορίζονται από τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και αναγράφονται στο πρόγραμμα εξετάσεων των υποψηφίων. Η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προγραμμάτων γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

4.8. Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος στους υποψήφιους, δεν εξυπηρετούνται αιτήματά τους για αλλαγές στο χώρο, στην ημερομηνία ή/και ώρα των εξετάσεων.

4.9. Η Gnosis Assessment δεν ευθύνεται εάν οι υποψήφιοι δεν λάβουν έγκαιρα το πρόγραμμα για τις εξετάσεις. Όσοι έχουν καταθέσει με οποιονδήποτε τρόπο αίτηση και δεν έχουν λάβει πρόγραμμα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία εξυπηρέτησης της Gnosis Assessment.

5. Ειδικές συνθήκες εξετάσεων

5.1. Η Gnosis Assessment παρέχει κατόπιν έγκρισης του εξεταστικού φορέα υπηρεσίες για ειδικές συνθήκες εξετάσεων σε υποψήφιους. Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης και να την καταθέσουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Gnosis Assessment.

5.2. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί προσφάτως από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου.

5.3. Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Η μετάφραση πρέπει να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, κλπ). Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφα τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

5.4. Όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στη Gnosis Assessment. Έγγραφα τα οποία αφορούν σε τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων (παράταση στην ώρα εξέτασης, προσωπικός εκφωνητής θεμάτων, γραφέας) πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης. Έγγραφα τα οποία αφορούν σε άλλες τροποποιήσεις πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

5.5. Ενδεχομένως, αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να απορριφθούν ή να τροποποιηθούν, όπως, επίσης, να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εφόσον:

5.5.1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση.

5.5.2. Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό επαγγελματία.

5.5.3. Η ειδική ικανότητα του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης.

5.5.4. Τα δικαιολογητικά είναι περασμένων ετών και δεν περιγράφουν την τωρινή κατάσταση του υποψηφίου.

5.5.5. Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.

5.6. Σε κάθε περίπτωση η Gnosis Assessment διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει, τροποποιήσει, ή απορρίψει τις αιτούμενες ειδικές συνθήκες εξέτασης.

6. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψηφίων

6.1. Την ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και συγκεκριμένα:

6.1.1. Για τους Έλληνες πολίτες: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια οδήγησης ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με σφραγισμένη φωτογραφία από αρμόδια επίσημη αρχή

6.1.2. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

6.1.3. Για τους πολίτες τρίτων κρατών: διαβατήριο σε ισχύ ή σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές

6.2. Χωρίς κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων.

6.3. Οι υπεύθυνοι των εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν το είδος του εγγράφου που θα κάνουν δεκτό προκείμενου να επιτραπεί η είσοδος στον υποψήφιο. Έχουν, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσουν από τον υποψήφιο να προσκομίσει πλέον του ενός επίσημου εγγράφου σε περίπτωση που διατηρούν αμφιβολίες για την ταυτοποίηση του υποψήφιου.

6.4. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι υπεύθυνοι διατηρούν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν επιπλέον ελέγχους ταυτοπροσωπίας και καταγραφής των στοιχείων τους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας οι υπεύθυνοι των εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη συνδρομή αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

6.5. Η παραπλάνηση ή απόπειρα παραπλάνησης των υπευθύνων των εξετάσεων εκ μέρους του υποψήφιου σχετικά με την πραγματική του ταυτότητα αποτελεί επαρκή λόγο αποκλεισμού, μερικού ή οριστικού, από μελλοντικό δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Σημειώνεται παρεμπιπτόντως ότι η πλαστοπροσωπία και πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων είναι ποινικά αδικήματα ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις

7.1. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 30’ πριν την έναρξη της εξέτασης. Ανάλογα με τη ροή της εξεταστικής διαδικασίας οι χρόνοι έναρξης και λήξης των εξετάσεων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν την ημέρα της εξέτασης ανά εξεταστικό κέντρο και εξεταστικό χώρο.

7.2. Δεν επιτρέπεται η επιλογή θέσης από τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις θέσεις που ορίζονται από το αρμόδιο προσωπικό εξετάσεων. Οι υπεύθυνοι των εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα αλλαγών στη διάταξη των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

7.3. Αν για οποιοδήποτε λόγο το εξεταστικό υλικό που παραδίδεται σε υποψήφιους έχει παραλείψεις, κενά, είναι κακέκτυπο ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να ζητούν αμέσως από τους υπεύθυνους των εξετάσεων άλλο αντίτυπο.

7.4. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών μέσα στην αίθουσα εξετάσεων, εκτός από νερό. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι για τους οποίους έχουν εγκριθεί ειδικές συνθήκες εξέτασης από τους εξεταστικούς φορείς.

8. Συμπεριφορά υποψηφίων

8.1. Η συμπεριφορά των υποψηφίων κατά τις εξετάσεις πρέπει να είναι αρμόζουσα και σε καμία περίπτωση ενοχλητική ή απειλητική για τους υπόλοιπους υποψήφιους, εξεταστές, επιτηρητές, και συντονιστές εξεταστικών κέντρων.

8.2. Μη αρμόζουσα συμπεριφορά όπως η απειλή, η εξύβριση, ο προπηλακισμός και η κάθε μορφής προσβλητική συμπεριφορά εις βάρος του εξεταστικού προσωπικού ή συνυποψηφίων σε οποιαδήποτε στιγμή της εξεταστικής διαδικασίας (πριν ή κατά τη διάρκειά της) συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου. Στην μη αρμόζουσα συμπεριφορά συμπεριλαμβάνεται η χρήση υβριστικής, προσβλητικής ή ρατσιστικής γλώσσας τόσο πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη διεξαγωγή εξετάσεων όσο και στο περιεχόμενο των απαντήσεων. Σχετική απόφαση δύναται να λάβει κατά την διάρκεια της εξέτασης ο εξεταστής ή εκ των υστέρων η Gnosis Assessment.

8.3. Η συμμετοχή (γραπτή ή/και προφορική) των υποψηφίων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των εξετάσεων και τις υποδείξεις των υπευθύνων (εξεταστές, επιτηρητές και συντονιστές εξεταστικών κέντρων) ακυρώνεται και δεν βαθμολογείται. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται.

8.4. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε μέσο προσπάθεια εκ μέρους υποψηφίων διεκδίκησης ή απόκτησης πλεονεκτικής θέσης ή προνομιακής μεταχείρισης έναντι των άλλων υποψηφίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εξετάσεις.

8.5. Στο τέλος των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών), οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν στους επιτηρητές το γραπτό τους και όλο το εξεταστικό υλικό.

8.6. Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποί τους είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του προσωπικού εξετάσεων την ημέρα της εξέτασης.

8.7. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην εκδώσουν αποτελέσματα για υποψήφιους εκ μέρους των οποίων υποπτευθούν ή/και διαπιστώσουν ότι σημειώθηκαν παρατυπίες κατά τη συμμετοχή τους σε εξεταστική περίοδο. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται.

9. Βαθμολόγηση και αποτελέσματα εξετάσεων

9.1. Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων καθορίζονται από τη Gnosis Assessment. Η Gnosis Assessment δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του συνόλου ή μέρους των αποτελεσμάτων.

9.2. Οι υποψήφιοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση της βαθμολογίας τους, υποβάλλοντας την κατάλληλη αίτηση αναβαθμολόγησης και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος. Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται για αναβαθμολόγηση από τη Gnosis Assessment. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιστολή που τους ενημερώνει για το νέο αποτέλεσμα το οποίο είναι οριστικό.

9.3. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αναβαθμολόγησης καθορίζονται από τη Gnosis Assessment. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αναβαθμολόγηση. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις.

9.4. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης θεωρείται οριστικό και αμετάκλητο.

10. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις

10.1. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται στους επιτυχώς συμμετέχοντες υποψήφιους. Οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα να παραποιήσουν, τροποποιήσουν, αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τα πιστοποιητικά και τα φέροντα σε αυτά ειδικά χαρακτηριστικά (λογότυπα, υπογραφές, ημερομηνίες, άλλες αναγραφόμενες πληροφορίες, κλπ).

10.2. Τα πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά τους όρους του νόμου, αλλιώς η Gnosis Assessment δικαιούται να τα ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε. Η Gnosis Assessment δικαιούται να ενημερώνει κάθε αρμόδια διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή, να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, αν το κρίνει σκόπιμο, σχετικά με περιπτώσεις μη σύννομης κτήσης ή/και χρήσης πιστοποιητικού.

10.3. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στους υποψήφιους ή τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά αμέσως μόλις διατεθούν από τη Gnosis Assessment. Η Gnosis Assessment δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής πιστοποιητικών όταν αυτή προέρχεται από καθυστέρηση παραλαβής τους από τον εξεταστικό φορέα. Επίσης, η Gnosis Assessment δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης πιστοποιητικών ή φθοράς αυτών.

10.5. Αιτήματα για επανέκδοση πιστοποιητικού λόγω λανθασμένων στοιχείων γίνονται δεκτά μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής των αιτημάτων ή χρέωσης για την υπηρεσία επανέκδοσης. Σε περίπτωση μη επανέκδοσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη Gnosis Assessment για κάθε νόμιμη χρήση.

10.6. Η Gnosis Assessment διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί για λόγους ασφαλείας και χωρίς προειδοποίηση τα πιστοποιητικά που εκδίδει. Υποψήφιοι της ίδιας εξέτασης που συμμετείχαν σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους ενδέχεται να κατέχουν πιστοποιητικά με διαφορετική διάταξη.

11. Συλλογή, χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων

11.1. Η Gnosis Assessment συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή εξετάσεων, την έγκυρη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και την έκδοση εγκύρων πιστοποιητικών, καθώς επίσης και την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών της προγραμμάτων και υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, και την ενημέρωση για δυνατότητες είτε εκπαιδευτικής είτε πολιτιστικής φύσεως.

11.2. Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από την Gnosis Assessment σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Gnosis Assessment: Ε: 2118001881, exams@tieexams.gr.

12. Πολιτική Διαχείρισης Εγγράφων

12.1. Το εξεταστικό υλικό επιστρέφεται κατόπιν της διεξαγωγής στη Gnosis Assessment, η οποία και είναι αρμόδια για την περαιτέρω επεξεργασία και διαχείρισή του.

12.2. Τυχόν συναφές μη εξεταστικό υλικό που δεν επιστρέφεται στη Gnosis Assessment θα πρέπει να καταστρέφεται από το εξεταστικό κέντρο αμέσως μετά τη λήξη των εξετάσεων.

12.3. Η Gnosis Assessment εφαρμόζει σύστημα για την ασφαλή μεταφορά και καταστροφή (χωρίς δυνατότητα αναδημιουργίας) των εγγράφων της.

13. Δήλωση Ευθύνης

13.1. Η Gnosis Assessment λαμβάνει κάθε μέριμνα για την συνεχή παροχή των εξεταστικών, και άλλων υπηρεσιών της, σύμφωνα με το ανακοινωμένο κάθε φορά πρόγραμμα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ωστόσο, εάν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή υπηρεσιών διακοπεί, καθυστερήσει, τροποποιηθεί, αναβληθεί ή ματαιωθεί, η τυχόν ευθύνη της Gnosis Assessment περιορίζεται στην επιστροφή των καταβληθέντων ή στην διοργάνωση νέας εξεταστικής εφόσον είναι αυτό δυνατό. Η Gnosis Assessment δεν είναι υπεύθυνη ή υπόχρεη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή βλάβη, οικονομική, ηθική ή άλλη οποιουδήποτε μεγέθους προκύψει λόγω των ανωτέρω.

13.2. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται στον δικτυακό τόπο της Gnosis Assessment παρέχονται χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση στους επισκέπτες οποιουδήποτε είδους. Παρότι καταβάλλεται διαρκώς ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς και διαχειριστές του δικτυακού τόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης, η Gnosis Assessment δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Gnosis Assessment ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου της, των πληροφοριών, συνδέσμων ή/και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

13.3. Η Gnosis Assessment δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες, στοιχεία ή/και οδηγίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων. Η Gnosis Assessment δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, νομιμότητα, πληρότητα, ή λειτουργία των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας που εφαρμόζουν, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

14. Διάφορα

14.1. Υποψήφιοι, γονείς, καθηγητές και κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει σχετικές ερωτήσεις με τους κανονισμούς των εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στη Gnosis Assessment, Κοζάνη (οδός Λαρίσης και Παπατσώνη, Τ.Κ. 50132) και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: Τηλεφωνική γραμμή και Fax: 2118001881, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: exams@tieexams.gr.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

Η Εταιρεία Gnosis Assessment Hellas A.E. και διακριτικό τίτλο «Gnosis Assessment Hellas», με ΑΦΜ 800751983, νομίμως εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139597136000​, με έδρα στην Κοζάνη, οδός Λαρίσης και Παπατσώνη, Τ.Κ. 50132, και στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο και fax: 2118001881, e-mail: exams@tieexams.gr, υποκατάστημα αυτής επί της οδού Δημαρχίας 13, 59 200 Νάουσα, τηλέφωνο: 23320 22231 είναι υπεύθυνη για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι η Εταιρεία (η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Gnosis Assessment Hellas A.E. και διακριτικό τίτλο «Gnosis Assessment Hellas», με ΑΦΜ 800751983 , νομίμως εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139597136000​, με έδρα στην Κοζάνη, οδός Λαρίσης και Παπατσώνη, Τ.Κ. 501 32, και στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο και fax: 2118001881, e-mail: exams@tieexams.gr, υποκατάστημα αυτής επί της οδού Δημαρχίας 13, 59 200 Νάουσα, τηλέφωνο: 23320 22231 και υποκατάστημα αυτής επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 60, 11 471 Αθήνα, τηλέφωνο: 2118001881, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων της παρούσης ιστοσελίδας www.tieexams.gr, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Α. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Δικτυακού Τόπου:

– Ανώνυμα στοιχεία χρήστη μέσω υποχρεωτικών cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο (δείτε παρακάτω ενότητα “Cookies”)
– Ανώνυμα στοιχεία χρήστη μέσω προαιρετικών cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο (δείτε παρακάτω ενότητα “Cookies”)
– Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς σε κάποια διαδραστική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου όπως Έλεγχος Γνησιότητας Πιστοποιητικών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς & έρευνες, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία κλπ.
– Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν μας αποστέλλετε email ή χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο αίτημά σας.

Β. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Gnosis Portal:

– Προσωπικά δεδομένα (στοιχεία) που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν δημιουργείτε λογαριασμό συνεργάτη ή διατηρείτε λογαριασμό συνεργάτη στο Gnosis Portal.
– Προσωπικά δεδομένα (στοιχεία) που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν εγγράφεστε ως υποψήφιος.
– Προσωπικά δεδομένα (προϊόντα εξεταστικής διαδικασίας) που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν συμμετέχετε ως υποψήφιος στις εξετάσεις της Εταιρείας σε εκτέλεση των προβλεπόμενων όρων από τον κανονισμό του Gatehouse Awards για τις εξετάσεις TIE – Test of Interactive English. Συγκεκριμένα:
– Ηχογράφηση της Προφορικής Εξεταστικής διαδικασίας
– Μόνο για τις εξετάσεις ΤΙΕ online: Βιντεοσκόπηση των 2 μερών της εξέτασης για την αξιολόγηση του υποψηφίου & τη διασφάλιση του απαραβίαστου των εξετάσεων. *Σε περίπτωση ανηλίκων υποψηφίων, το αρχείο βιντεοσκόπησης μετατρέπεται σε ηχητικό αρχείο και το αρχικό αρχείο βιντεοσκόπησης καταστρέφεται εντός 7 ημερών από την ημέρα της εξέτασης.

Γ. Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν επικοινωνείτε (δια ζώσης ή/και τηλεφωνικά) με Εκπαιδευτικούς Συμβούλους ή το προσωπικό της Εταιρείας.

Συναίνεση: Στην περίπτωση Α απαιτείται συναίνεση του επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου ενώ στις περιπτώσεις Β και Γ, η Εταιρεία σας ζητά να αποδεχθείτε προτού την σύμβαση συνεργασίας την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας:

– Μέσω ειδικού εντύπου η ψηφιακής συναίνεσης για συνεργάτες
– Μέσω ειδικού εντύπου για υποψήφιους εκπαιδευτηρίων
– Μέσω ψηφιακής συναίνεσης όταν υποβάλλετε Αίτηση Ανεξάρτητου Υποψηφίου για τον εαυτό σας.

Σκοποί συλλογής & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

– H εκτέλεση και λειτουργία της σύμβασης συνεργασίας, η παρακολούθηση αυτής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου, συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και αποφάσεων αρχών ή δικαστηρίων, υποχρεώσεων της Εταιρείας.
– Η υλοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας (ταυτοποίηση των υποψηφίων, διασφάλιση της ποιότητας της εξεταστικής διαδικασίας κλπ).
– Η εγγραφή στο φορέα Gatehouse Awards για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και η έκδοση πιστοποιητικού.
– H χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελατολογίου της εταιρίας.
– H ενημέρωση του φυσικού προσώπου για την εξέλιξη του αιτήματός του για το οποίο έχει απευθυνθεί στην Εταιρεία.

Όροι εξετάσεων TIE online

Στην εξέταση ΤΙΕ online, ο υποψήφιος ενημερώνεται πως σε εκτέλεση των προβλεπόμενων όρων από τον κανονισμό του Gatehouse Awards για τις εξετάσεις TIE – Test of Interactive English και προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση της ποιότητας, της ορθότητας και αξιοπιστίας της εξεταστικής διαδικασίας, η διαδικασία των εξετάσεων διενεργείται με την χρήση κάμερας Η/Υ και στα 2 μέρη της εξέτασης (Προφορική & Γραπτή Εξέταση) προκειμένου να εξυπηρετείται ο σκοπός της επιτήρησής του υποψηφίου. Στον υποψήφιο χορηγείται μοναδικός αριθμός εισόδου στο εξεταστικό σύστημα και η συλλογή των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της τηλεξέτασης αφορούν αποκλειστικά και μόνον τον εξεταζόμενο και όχι τρίτους, που τυχόν διαμένουν ή ευρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της τηλεξέτασης ή ακόμη και του χώρου, στον οποίο ευρίσκεται ο υποψήφιος.

Δεδομένου της δομής των εξετάσεων TIE – Test of Interactive English, η διαδραστικότητα αποτελεί δομικό στοιχείο της εξέτασης και αποτελεί προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους, ακόμα και στην εκδοχή της online εξέτασης. Επομένως οι υποψήφιοι που εγγράφονται στις εξετάσεις TIE online, ενημερώνονται, αποδέχονται και συναινούν ότι κατά τη διάρκεια της Προφορικής και Γραπτής Εξέτασης ΤΙΕ online, θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Zoom για τους σκοπούς της επικοινωνίας και επιτήρησης αυτών (η συγκεκριμένη πλατφόρμα πληροί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της όπως αναφέρει στην Πολιτική Προστασίας της εδώ). Συγκεκριμένα, μέσω σύνδεσης σε συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη και μόνο για τους σκοπούς της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να ενεργοποιήσουν την κάμερα και το μικρόφωνό τους για να συνομιλήσουν με τον εξεταστή ή τον επιτηρητή της Gnosis Assessment, καθώς και με τον συνυποψήφιό τους, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία των εξετάσεων ΤΙΕ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Προφορικής και Γραπτής Εξέτασης ΤΙΕ online, οι υποψήφιοι ενημερώνονται, αποδέχονται και συναινούν πως καλούνται να επιδείξουν το χώρο στον οποίο εξετάζονται ώστε να διασφαλιστεί η μη ύπαρξη άλλων ατόμων στο χώρο και δεν διαστρεβλωθεί η αξιοπιστία των εξετάσεων.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του σκοπού της εξέτασης ενώ για τη διαδικασία της αξιολόγησης και της διασφάλισης της αξιοπιστίας της εξεταστικής διαδικασίας, παράγεται αρχείο ηχογράφησης της Προφορικής Εξέτασης, καθώς και αρχείο βιντεοσκόπησης της εξεταστικής διαδικασίας. Το αρχείο της ηχογράφησης μεταβιβάζεται αποκλειστικά και μόνο προς τον φορέα Gatehouse Awards (ο οποίος είναι ο αρμόδιος για την βαθμολόγηση του υποψηφίου) για χρονικό διάστημα 3 ετών. Το αρχείο βιντεοσκόπησης παραμένει στη Gnosis Assessment Hellas A.E για δειγματοληπτικό έλεγχο του φορέα Gatehouse Awards για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Τα ανωτέρω αρχεία διατηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην Gnosis Assessment Hellas A.E. Σε περίπτωση ανηλίκων υποψηφίων, αρχείο βιντεοσκόπησης δεν παράγεται.

Σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ανηλίκου οι γονείς αυτού έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο καθώς και διαγραφής αυτού πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που έχει ορισθεί ως απώτερο χρονικό σημείο διατήρησής τους. Για τους όρους άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης παραπέμπουμε στο οικείο κεφάλαιο της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, που περιλαμβάνεται στους παρόντες όρους χρήσης. Σε καμία περίπτωση η διατήρηση του αρχείου τηλεξέτασης δε μπορεί να αποτελέσει αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη δημιουργία προφίλ του υποψηφίου και η χρήση της δε μπορεί να αφορά άλλους σκοπούς, εκτός από αυτόν της εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του επιπέδου ξένης γλώσσας του υποψηφίου.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και επεξεργασία αυτών από τρίτους
– Το προσωπικό της Εταιρείας που απαιτείται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των αιτημάτων συνεργασίας με την Εταιρεία
– Το προσωπικό του φορέα απονομής πιστοποιητικών Gatehouse Awards που απαιτείται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος απόδοσης των υποψηφίων και η έκδοση των πιστοποιητικών
– Τεχνικοί, οικονομικοί ή νομικοί σύμβουλοι και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας για λόγους εκτέλεσης των συμβάσεων, προστασίας των εννόμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων, στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παραπάνω αποδέκτες γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
– Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόμου.

Χρόνος τήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί τα δεδομένα και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και την προστασία των έννομων δικαιωμάτων της εταιρίας. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφές των συμβαλλόμενων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούνται σε έντυπη μορφή ή/και ψηφιακή μορφή μέχρι την κατά νόμο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών δικαιωμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την συμπλήρωση εικοσαετίας.

Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στο φυσικό πρόσωπο, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων του θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται μέχρι την συμπλήρωση της εικοσαετούς παραγραφής, που διεκόπη εκ του ως άνω λόγου.

Δικαιώματα φυσικού προσώπου

Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητά διορθώσεις αυτών, να εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν και να ανακαλέσει την συγκατάθεση επεξεργασίας τους οποτεδήποτε, να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, να αιτηθεί τη διαγραφή δεδομένων του, καθώς και να διαβιβάζει δεδομένα του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την εταιρία ή να ζητήσει από την εταιρία την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: exams@tieexams.gr. Σε περίπτωση που ο χρήστης εναντιωθεί στη συλλογή των δεδομένων του, η υπηρεσία μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη σε αυτόν. Μετά την άρνησή του, η μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του επισκέπτη εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της. Η εποπτεύουσα αρχή για την Εταιρεία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600 Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Τρίτοι με δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

Δεν θα μεταβιβάσουμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Παρόλα ταύτα, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, αγοράζουμε με την σειρά μας υπηρεσίες από συγκεκριμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους δίνουμε αυστηρή και περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, πριν μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε στοιχείο σε εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, ελέγχουμε κάθε ανεξάρτητη εταιρεία. Όλοι οι αποδέκτες των δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αποδεικνύουν το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν με επαρκή στοιχεία.

Στον παρακάτω πίνακα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με ένα διαφανή και κατανοητό τρόπο, για όλους τους αποδέκτες των δεδομένων και τους λόγους που τους μεταδίδουμε τα δεδομένα αυτά.

– Gatehouse Awards: Για έκδοση βαθμολογιών, επίσημων πιστοποιητικών, στατιστικών αναφορών κ.α.
– Databank A.E.: Για την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Gnosis Portal ως εξωτερικός συνεργάτης υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων.

Σε ποιες χώρες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το φυσικό πρόσωπο είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών της όπως αυτές περιγράφονται στους σκοπούς επεξεργασίας.

Cookies που χρησιμοποιεί ο Δικτυακός Τόπος

Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies μέσω του αναδυόμενου παράθυρου (pop up) που του εμφανίζεται κατά την είσοδό του στο Δικτυακό Τόπο, στο οποίο αναγράφεται το είδος και ο σκοπός των cookies που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της αποδοχής χρήσης cookies και εάν επιλέξει την απόρριψη αυτών, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο ο χρήστης έχει το δικαίωμα αποδοχής ή όχι των cookies κατά την περιήγησή του.

Αναλυτικά τα cookies του Δικτυακού Τόπου:

– Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον Δικτυακό Τόπο, επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του. Τα συγκεκριμένα cookies είναι ανώνυμα, ωστόσο χωρίς αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και ο χρήστης δεν μπορεί να δει ορθά το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου.
– Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας: Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται από υπηρεσίες τρίτων όπως το Google Analytics και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε: αν έχετε επισκεφτεί τον Δικτυακό Τόπο στον παρελθόν, πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπτονται τον Δικτυακό Τόπο, τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και το χρόνο παραμονής σε αυτή, τις πηγές επισκεψιμότητας κλπ.
– Cookies Ψηφιακής Διαφήμισης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσων/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης, τρίτοι προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένης της Google) δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο Δικτυακό Τόπο.

Η διάρκεια λειτουργίας, η ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας και οι αποδέκτες των δεδομένων του κάθε είδους cookies παραμένουν ίδια όπως περιγράφονται παραπάνω.

Cookies που χρησιμοποιεί το Gnosis Portal

To Gnosis Portal χρησιμοποιεί cookies αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τα συγκεκριμένα cookies μέσω του αναδυόμενου παράθυρου (pop up) που του εμφανίζεται κατά την είσοδό του στο Gnosis Portal, στο οποίο αναγράφεται το είδος και ο σκοπός των cookies που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον επιλέξει την απόρριψη αυτών, το Gnosis Portal δεν θα είναι διαθέσιμο σε αυτόν.

Αναλυτικά τα cookies του Δικτυακού Τόπου:

Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας είναι τεχνικά απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) στο Gnosis Portal καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Τα συγκεκριμένα cookies είναι επίσης απαραίτητα για τη σύνδεση & αυθεντικοποίηση του εγγεγραμμένου χρήστη, για λόγους ασφαλείας και διασφάλισης ποιότητας, και άλλες υπηρεσίες. Χωρίς τα συγκεκριμένα cookies, η Εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει τη λειτουργία του Gnosis Portal και ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει χρήση της προσωποποιημένης υπηρεσίας.

Η διάρκεια λειτουργίας, η ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας και οι αποδέκτες των δεδομένων των συγκεκριμένων cookies παραμένουν ίδια όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ασφάλεια Δικτυακού Τόπου & Gnosis Portal

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit (την πιο ισχυρή σήμερα). Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και να προσθέτει νέους όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη απαραίτητη ενέργεια την ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στο Δικτυακό Τόπο και στο Gnosis Portal.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η μη άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί παραίτηση από αυτά. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής του παρόντος είναι τα Δικαστήρια της Κοζάνης.

Η Εταιρεία είναι κάτοχος του Δικτυακού Τόπου tieexams.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος»), ο οποίος δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την Εταιρεία με σκοπό την ενημέρωση και παροχή δυνατότητας ενεργειών σχετικά με τις εξετάσεις και πιστοποιήσεις TIE – Test of Interactive English και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους Όρους Χρήσης του παρόντος. Η περαιτέρω περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Δικτυακό Τόπο υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή/και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δικτυακού τόπου, στέλνοντας μας email στο exams@tieexams.gr καθώς και τηλεφωνικά στον αριθμό 2118001881.

Περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο, ο χρήστης περιηγείται αποκλειστικά ως απλός επισκέπτης. Ο Δικτυακός Τόπος δεν προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη σε κανένα σημείο του Δικτυακού Τόπου. Ο Δικτυακός Τόπος ωστόσο παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εγγραφής σε λίστα Newsletter που προορίζεται για αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων ή/και δελτίων ενημέρωσης για την Εταιρεία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Για να εγγραφεί ένας χρήστης σε αυτήν τη λίστα, αρκεί να περιηγηθεί στο πεδίο TIE NEWSLETTER και αφού επιλέξει την ιδιότητά του και συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση) να εγγραφεί στο αντίστοιχο Newsletter πατώντας το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσής του, ενημερώνοντας εγγράφως ή ηλεκτρονικώς την Εταιρεία. Η Εταιρεία υποχρεούται να μην επαναπροωθήσει νέα διαφημιστικά ή/και ενημερωτικά μηνύματα εφεξής, εκτός αν υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχει ο Δικτυακός Τόπος, σε ότι αφορά την ταυτότητά του, καθώς και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που αναρτώνται σε αυτόν. Η Εταιρεία στο πλαίσιο της καλής πίστης δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα, δεν δεσμεύεται από αυτές και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Δικτυακό Τόπο με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο Δικτυακός Τόπος είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προκληθείσα ζημία από επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και την χρήση ή μη του Δικτυακού Τόπου ή και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου ο Δικτυακός Τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντιμολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Η Εταιρεία εξάλλου δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με το Δικτυακό Τόπο μέσω υπερσυνδέσμων (links). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης του, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, βίντεο καθώς και συνδυασμός αυτών) προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και τα κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στο Δικτυακό Τόπο δίνεται, μόνο κατά περίπτωση, ρητά, στους χρήστες η δυνατότητα διάδοσης μέρους του περιεχομένου αυτού σε τρίτους – ενδεικτικά αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το εκπαιδευτικό υλικό και τα άρθρα blogs – με προώθηση του μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτού. Οφείλουν δε να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη καθώς και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο Δικτυακό Τόπο και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο για:

αποστολή, δημοσίευση και γενικά μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, ενοχλητικού, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, άσεμνου, αντίθετου στα χρηστά ήθη ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
τοποθέτηση και εγκατάσταση ιών λογισμικού, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, εκούσια ή ακούσια.
συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ούτε για μετάδοση μηνυμάτων spam ή οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, ούτε και για μετάδοση περιεχομένου που μπορεί να βλάψει το απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτων.
μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο πληροφοριών που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία αποκαθιστώντας κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Η Εταιρεία είναι κάτοχος του του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποψηφίων & εξετάσεων της Εταιρείας https://portal.gnosisexams.gr/ (στο εξής «Gnosis Portal»), το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την Εταιρεία με σκοπό την παροχή δυνατότητας ενεργειών σε προσωπικό και πελάτες της Εταιρείας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (εξετάσεις και πιστοποιήσεις) που προσφέρει η Εταιρεία.

Η περαιτέρω περιήγησή σας στο Gnosis Portal και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Gnosis Portal υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή/και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Gnosis Portal, στέλνοντας μας email στο exams@tieexams.gr καθώς και τηλεφωνικά στον αριθμό 2118001881.

Περιήγηση στο Gnosis Portal

Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο Gnosis Portal αποκλειστικά ως εγγεγραμμένος χρήστης-συνεργάτης και εφόσον έχει δημιουργήσει λογαριασμό συνεργάτη. Σε κάθε σύνδεση απαιτείται συναίνεση του χρήστη με τους όρους χρήσης του Gnosis Portal, όπως και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Gnosis Assessment. Το Gnosis Portal παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού αφού πατήσει το κουμπί «Δημιουργία Λογαριασμού» στην αρχική σελίδα του Gnosis Portal και αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του πατήσει το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσής του, ενημερώνοντας εγγράφως ή ηλεκτρονικώς την Εταιρεία. Η Εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη-συνεργάτη (εφόσον δεν προκύπτει λειτουργικό πρόβλημα), εκτός αν υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχει το Gnosis Portal, σε ότι αφορά την ταυτότητά του, καθώς και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που αναρτώνται σε αυτόν. Η Εταιρεία στο πλαίσιο της καλής πίστης δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα, δεν δεσμεύεται από αυτές και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Gnosis Portal με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει το Gnosis Portal είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Gnosis Portal στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προκληθείσα ζημία από επισκέπτες του Gnosis Portal της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και την χρήση ή μη του Gnosis Portal ή και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία του Gnosis Portal ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του Gnosis Portal, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου το Gnosis Portal να είναι ασφαλές για τους χρήστες αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντιμολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Gnosis Portal, καθώς και τους Όρους Χρήσης του, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Gnosis Portal (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, βίντεο καθώς και συνδυασμός αυτών) προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο Gnosis Portal και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και τα κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Gnosis Portal δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του Gnosis Portal, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του Gnosis Portal.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στο Gnosis Portal δίνεται, μόνο κατά περίπτωση, ρητά, στους χρήστες η δυνατότητα διάδοσης μέρους του περιεχομένου αυτού σε τρίτους – ενδεικτικά αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το εκπαιδευτικό υλικό και τα άρθρα blogs – με προώθηση του μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του Gnosis Portal αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτού. Οφείλουν δε να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη καθώς και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο Gnosis Portal και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι χρήστες του Gnosis Portal αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το Gnosis Portal για:
– αποστολή, δημοσίευση και γενικά μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, ενοχλητικού, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, άσεμνου, αντίθετου στα χρηστά ήθη ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
– τοποθέτηση και εγκατάσταση ιών λογισμικού, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, εκούσια ή ακούσια.
– συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ούτε για μετάδοση μηνυμάτων spam ή οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, ούτε και για μετάδοση περιεχομένου που μπορεί να βλάψει το απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτων.
– μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο πληροφοριών που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία αποκαθιστώντας κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Σε περίπτωση:
– απουσίας υποψηφίου από εξεταστική
– ακύρωσης συμμετοχής σε εξεταστική μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας αίτησης συμμετοχής
– αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου σε εξεταστική με υπαιτιότητα του υποψηφίου

εξέταστρα τα οποία έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής: Οι υποψήφιοι που απουσίασαν σε εξεταστική δικαιούνται να συμμετέχουν σε επόμενη εξεταστική που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή τους χωρίς καταβολή νέων εξέταστρων στις εξής περιπτώσεις:
– Εάν ο υποψήφιος αποστείλει ιατρική γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ότι ο εν λόγω υποψήφιος ήταν ασθενής την ημέρα της εξέτασης στην οποία δήλωσε συμμετοχή,
– Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοικος νησιωτικής περιοχής και αποστείλει βεβαίωση λιμεναρχείου, αστυνομίας ή ακτοπλοϊκής εταιρίας ότι την ημέρα της εξέτασης δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια από τον τόπο διαμονής του προς τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.