Δωρεάν επανεξέταση και Δεύτερη ευκαιρία

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (Resit)

Δωρεάν επανεξέταση (Free Resit) δικαιούνται οι υποψήφιοι που πετύχουν στο ένα από τα 2 μέρη της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) το επίπεδο που δηλώσουν (ή και ανώτερο), αλλά δεν το πετύχουν στο άλλο μέρος της εξέτασης, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος των δύο μερών να μην τους δίνει πιστοποιητικό του επιπέδου που δήλωσαν.

Οι υποψήφιοι αυτοί δικαιούνται μία δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν.

Διάρκεια δικαιώματος: Οι υποψήφιοι που θα δώσουν εξετάσεις:

  • από 1/1 έως 31/8 δικαιούνται μία ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση έως 31/12 του ίδιου έτους.
  • από 1/9 έως 31/12 δικαιούνται μία ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση έως 31/7 του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος της δωρεάν επανεξέτασης εντός των παραπάνω ημερομηνιών, τότε το δικαίωμα παύει να ισχύει και εκδίδεται το πιστοποιητικό με το επίπεδο που πέτυχε στην πρώτη εξέταση.

Έκδοση πιστοποιητικού: Για τους υποψήφιους που δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, πιστοποιητικό/βεβαίωση αποτελέσματος δεν εκδίδεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ζητήσει έκδοση πιστοποιητικού/βεβαίωσης αποτελέσματος πριν την επανεξέταση του, τότε το δικαίωμα της επανεξέτασης παύει να ισχύει και το πιστοποιητικό/βεβαίωση εκδίδεται με το αποτέλεσμα της πρώτης εξέτασης.

Επισημάνσεις

  • Η δωρεάν επανεξέταση στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) αποτελεί μία νέα εξέταση και δεν λαμβάνεται υπόψιν σε ποια αντικείμενα εξετάστηκε ο υποψήφιος στην πρώτη του εξέταση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα για το μέρος που θα επανεξεταστεί.
  • Οι υποψήφιοι με ειδικές ικανότητες που δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση της Γραπτή Εξέτασης τους επιβαρύνονται με το κόστος του γραφέα (40€).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Second Chance)

Δεύτερη Ευκαιρία (Second Chance) δικαιούνται οι υποψήφιοι που στις εξετάσεις δεν πετύχουν σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης το δηλωθέν επίπεδο και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση.

Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν το δικαίωμα είτε να ζητήσουν την έκδοση του πιστοποιητικού τους με το επίπεδο που πέτυχαν, ή να δώσουν και τα 2 μέρη της εξέτασης με τα μισά εξέταστρα:

  • Δεύτερη Ευκαιρία για επίπεδα Β2, C1, C2: 80€ (ισχύει και για τις εξετάσεις TIE online)
  • Δεύτερη Ευκαιρία για επίπεδα Α1, Α2, Β1: 40€

Διάρκεια δικαιώματος: Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Δεύτερης Ευκαιρίας μέχρι και 2 μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρώτης τους εξέτασης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος της Δεύτερης Ευκαιρίας εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, τότε το δικαίωμα παύει να ισχύει και εκδίδεται το πιστοποιητικό με το επίπεδο που πέτυχε στην πρώτη εξέταση.

Έκδοση πιστοποιητικού: Για τους υποψήφιους που δικαιούνται Δεύτερη Ευκαιρία, πιστοποιητικό/βεβαίωση αποτελέσματος δεν εκδίδεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ζητήσει έκδοση πιστοποιητικού/βεβαίωσης αποτελέσματος πριν την χρήση της Δεύτερης Ευκαιρίας του, τότε το δικαίωμα της επανεξέτασης παύει να ισχύει και το πιστοποιητικό/βεβαίωση εκδίδεται με το αποτέλεσμα της πρώτης εξέτασης.

Επισημάνσεις

  • Η Δεύτερη Ευκαιρία αποτελεί μία νέα εξέταση και δεν λαμβάνεται υπόψιν σε ποια αντικείμενα εξετάστηκε o υποψήφιος στην πρώτη του εξέταση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα και για τα 2 μέρη της εξέτασης.
  • Ο υποψήφιος που κάνει χρήση της Δεύτερης Ευκαιρίας δεν έχει δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης αν στη δεύτερη εξέταση πετύχει το δηλωθέν επίπεδο στο ένα μέρος της εξέτασης και αποτύχει στο άλλο.